Een discussie over wie nu de eerste bewoner was in onze wijk zul je niet gauw winnen. In het huidige Vogelhorst waren onze voorouders al circa 7.000 voor Chr. actief. Dit is aan het licht gekomen bij archeologisch onderzoek in 2003.

Een belangrijke vindplaats uit het Mesolithicum (ca. 10.000 – 5.500 jaar geleden) is Almere Hout Zwaanpad (De Bult), waar in 2003 een kleine opgraving van een jachtkampement heeft plaatsgevonden. De vindplaats ligt op een oost-west georiënteerde dekzandrug, waarvan de top op circa 6,3 m –NAP ligt en is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Waarschijnlijk maakt de vindplaats deel uit van een conglomeraat van vindplaatsen dat verspreid over de dekzandrug ligt.

Het bewerkte vuursteen, waaronder relatief veel – ongelijkbenige – driehoekspitsen en de gecalcineerde botresten van vissen duiden op specialistische jacht-vis activiteiten. De spitsen betreffen waarschijnlijk afgedankte exemplaren die tijdens reparatiewerkzaamheden aan harpoenen door nieuwe zijn vervangen. Retouchesplinters zijn toe te schrijven aan het aanscherpen en bijwerken van spitsen, zodat ze konden worden hergebruikt. Daarnaast zijn verkoolde schillen van hazelnoten gevonden. Bijzonder is ook dat het gecalcineerde bot aan vissoorten kon worden toegeschreven die voornamelijk in stromend en stilstaand zoetwater leefden én dat op basis van trekkende vissoorten kan worden geconcludeerd dat er sprake was van een verbinding met de zee. De vindplaats dateert op basis van een 14C-datering van een centrale haardkuil uit circa 7.000 voor Chr. In het Omgevingsplan 2006 van de Provincie Flevoland is vindplaats de Bult onderdeel van de Top-10 van belangrijkste vindplaatsen in Flevoland.

De vindplaats De Bult wordt ingericht als park met verwijzingen naar het verleden. De gemeente heeft geen budget om deze inrichting te doen, daarom is de Belangenvereniging Almere Hout een overleg met de provincie gestart over de inrichting van het gebied en om hiervoor subsidie te verkrijgen.