Werkgroep waterbeheer

Werkgroep waterbeheer

De werkgroep wateroverlast heet vanaf nu werkgroep waterbeheer. De werkgroep kiest voor een naamswijziging omdat door de inzet van de werkgroep de wateroverlast sterk verminderd is. Belangrijk element hierin is dat inmiddels het peil van het oppervlakte water veel beter gehandhaafd wordt volgens het verlengde Peilbesluit voor onze wijk, ALM 9.

De werkgroep stelt zich ten doel het peil van het aanwezige grondwater binnen het gebied van ALM 9 te monitoren en te handhaven door te adviseren en overleg te voeren. De werkgroep heeft hechte contacten met de Gemeente Almere en met het Waterschap Zuiderzeeland.

Sinds de realisatie van Vogelhorst 1 is er sprake van wateroverlast geweest, wat drassige of zelfs ondergelopen tuinen veroorzaakte in periodes van overvloedige regenval. In Vogelhorst 1 zijn de huizen op ‘terpen’ gebouwd, de kavel is alleen opgehoogd met zand op de plaats van de woning en bijbehorend erf. De tuin is in de meeste gevallen aangelegd zonder verdere verhoging van de grond.
De wateroverlast wordt steeds nijpender als gevolg van bodemdaling (15 á 20 cm de laatste 20+ jaar) en klimaatverandering (intense hevige regenbuien met kortere intervallen). De werkgroep heeft na intensief overleg met Waterschap Zuiderzeeland bereikt dat het Peilbesluit 2006 voor ALM9 (Het peilgebied nummer voor Vogelhorst 1) wordt gehandhaafd.

De werkgroep waterbeheer adviseert aan en overlegt met de gemeente Almere en het Waterschap Zuiderzeeland over het wterbeheer in de openbare ruimte. Bewoners zijn verantwoordelijk voor de waterhuishuiding op hun eigen kavel. Dit betekent dat om wateroverlast te voorkomen dat de laaggelegen delen van de tuin moeten worden opgehoogd, waterdoorlatendheid van de bodem verbeteren, eventueel drainage aanleggen en dat aanwezige drainage op de kavel elke twee jaar moet worden doorgespoten.

Op de website van de gemeente staan nog goede tips over wat je zelf moet regelen en hoe de gemeente kan helpen en adviseren.

Waterplan Almere

Het Waterplan Almere 2017- 2022 kunt u lezen via deze link naar de website van Waterschap Zuiderzeeland.

Dossier Wateroverlast

Alle berichten die sinds 2001 op de BAH website hebben gestaan over wateroverlast zijn vastgelegd in een dossier. Dit dossier is voor belangstellenden te downloaden in een PDF document.

Uitslag enquête 2022 beschikbaar

Uitslag enquête 2022 beschikbaar

De uitslag van de bewonersenquête 2022 is beschikbaar. De resultaten zijn besproken in de ledenvergadering van 27 september jl. Het verslag voorziet in een uitgebreide analyse en is in PDF formaat voor iedereen beschikbaar. Wij wensen u veel leesplezier en willen alle...

Lees meer
Meten is weten

Meten is weten

Met ingang van vrijdag 21 juni 2019 zijn in nauwe samenspraak met de BAH door de gemeente Almere een tweetal meetbuizen in Vogelhorst I geplaatst. Het doel is om gegevens van de hoogte van het grondwater te kunnen verzamelen. Één meetbuis is geplaatst aan de westzijde...

Lees meer
Baggeren in de wijk

Baggeren in de wijk

Maandag 11 februari start Waterschap Zuiderzeeland met baggerwerkzaamheden in de sloten en de Zwaansvijver in Vogelhorst. Een aantal bewoners in de directe nabijheid van de werkzaamheden zijn middels een circulaire op de hoogte gesteld. Hiermee blijft de waterloop in...

Lees meer
Overstortput Goudvinklaan

Overstortput Goudvinklaan

Om een goed werkende waterberging in Vogelhorst te garanderen en daarmee een zeer robuuste regeling van de hoogte van het oppervlakte water in de wijk heeft het Waterschap Zuiderzeeland een overstortput geplaatst aan de Goudvinklaan (toegang Vogelhorst 2). Geloof het...

Lees meer
Drainage Zwaanplantsoen

Drainage Zwaanplantsoen

Op het fietspad en in de berm bij het Zwaanplantsoen hadden wij al enkele jaren wateroverlast. Dat was met name in de winter gevaarlijk want het water bevroor direct. De werkgroep waterbeheer heeft met de gemeente intensief overleg gehad om tot een oplossing te komen....

Lees meer
Van wateroverlast naar waterbeheer

Van wateroverlast naar waterbeheer

De werkgroep wateroverlast heet vanaf nu werkgroep waterbeheer. De werkgroep kiest voor een naamswijziging omdat door de inzet van de werkgroep de wateroverlast sterk verminderd is. Belangrijk element hierin is dat inmiddels het peil van het oppervlakte water veel...

Lees meer
Voortgang waterbeheer

Voortgang waterbeheer

Onderhoud drainage houtwallen Fase A en Fase B Op 2 en 3 mei 2018 heeft de firma Knipscheer als aannemer van de gemeente Almere de drainage strings in de houtwallen in Fase A en Fase B en de verzamelleidingen met water onder hoge druk schoongespoeld. Ditmaal voor het...

Lees meer
Drainage

Drainage

Uw hulp nodig! De afgelopen weken hadden veel bewoners natte voeten in het laaggelegen deel van hun tuin. We zijn nu gelukkig zover met het beheer van de waterhuishouding in onze wijk dat we al snel in de gaten hadden wat de oorzaak was. U zult meteen...

Lees meer
Dam en duiker

Dam en duiker

Afgelopen week waren er grondverzet activiteiten aan het Zwaanpad met als doel de waterloop in de wijk te verbeteren. Diegenen die met enige regelmaat een fietstochtje of wandelingetje maken langs het Zwaanswater realiseren zich wellicht niet dat de vijver...

Lees meer
Verbetering waterloop

Verbetering waterloop

Bij de aanpak van de wateroverlast in onze wijk evalueert de werkgroep wateroverlast stap voor stap met de gemeente en het waterschap welke verbeteringen moeten worden gerealiseerd om de waterloop in en om onze wijk op korte termijn te verbeteren én aan te...

Lees meer

Bericht voor de werkgroep waterbeheer

BAH

Belangenvereniging Almere Hout is in 1995 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van Almere Hout in zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving.

CONTACT

Neem contact op met de BAH