De werkgroep wateroverlast heet vanaf nu werkgroep waterbeheer. De werkgroep kiest voor een naamswijziging omdat door de inzet van de werkgroep de wateroverlast sterk verminderd is. Belangrijk element hierin is dat inmiddels het peil van het oppervlakte water veel beter gehandhaafd wordt volgens het verlengde Peilbesluit voor onze wijk, ALM 9.

De werkgroep stelt zich ten doel het peil van het aanwezige grondwater binnen het gebied van ALM 9 te monitoren en te handhaven door te adviseren en overleg te voeren met de gemeente Almere en het Waterschap Zuiderzeeland. Deze activiteiten hebben betrekking op de openbare ruimte. Bewoners zijn verantwoordelijk voor de waterhuishouding op hun eigen kavel. Bijvoorbeeld hemelwater dat op het maaiveld valt en zeer langzaam in de grond infiltreert als gevolg van de aanwezigheid van een slecht waterdoorlatende kleilaag, valt onder verantwoordelijkheid van bewoners.

Enkele recente werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de gemeente:

  • Over het gemeentelijk maai beleid voor het riet langs de waterlopen hebben wij regelmatig overleg om de aan- en afvoer van water in en om onze wijk te waarborgen, hiervoor is de werkgroep “Groen” het aanspreekpunt.
  • Zeer recent zijn door een aannemer van de gemeente Almere de kolken voor het afvoeren van het gevallen hemelwater op de verhardingen van de straat weer schoon gezogen. Dit als belangrijk onderdeel van het beheer van het regenwater riool in de wijk.