Afgelopen week waren er grondverzet activiteiten aan het Zwaanpad met als doel de waterloop in de wijk te verbeteren. Diegenen die met enige regelmaat een fietstochtje of wandelingetje maken langs het Zwaanswater realiseren zich wellicht niet dat de vijver er niet alleen is als landschappelijk element maar ook een belangrijke waterberging is. Al het regenwater in de wijk wordt via een aparte schoonwater riolering afgevoerd naar deze vijver.

De gemeente Almere heeft opdracht gegeven tot deze werkzaamheden. Allereerst werd de berm van het fiets/voetpad aan de noordzijde van fase C langs de vijver-kant afgeschraapt en schuin naar de vijver toe afgevlakt. Dit levert naar verwachting een verbetering op voor het afvoeren van hemelwater vanaf dit pad. De waterplassen veroorzaken ’s winters bij vriesweer een klein ijsbaantje en werd zodanig als niet veilig geacht voor voetgangers en/of wielrijders. De komende winter moet blijken of deze actie voldoende soelaas biedt. Zo niet, dan worden er nog andere maatregelen hiertegen getroffen.

Daarnaast is in overleg met het Waterschap Zuiderzeeland en de werkgroep wateroverlast van de BAH de dam met duiker verwijderd in de waterloop tussen Fase B en Fase D langs het Zwaanpad bij de speeltuin. Door opeenhoping van drijfvuil en overmatige riet aangroei net voor deze dam, veroorzaakte deze duiker al eerder een onbalans in het waterpeil achter de duiker met het gevolg dat het waterpeil in Vogelhorst I te hoog werd en in Vogelhorst II de waterlopen bijna droogvielen. Het oppervlaktewater stroomt namelijk vanaf de vlotterunit aan de Leeuwerikweg door de Zwaansvijver en waterlopen van Vogelhorst I en Vogehorst II uiteindelijk naar de Kievitstocht, welke langs de Kievitsweg loopt.

Het Waterschap heeft voor het komende jaar 2018 baggerwerkzaamheden gepland staan voor al deze waterlopen behorend tot de waterberging Zwaanswater. Daarnaast heeft het Waterschap een planning voor de plaatsing van een zgn. overstort-put ter hoogte van de duiker op de Goudvinklaan.

Al deze acties zullen een uitermate belangrijke verbetering opleveren voor de algehele verwerking van het gevallen hemelwater in onze wijk als wel de doorstroming van dit water in de daarvoor bedoelde waterlopen. Het vigerende Peilbesluit van NAP -5,50 mtr voor het gehele gebied Vogelhorst I en II kan daardoor ook aanmerkelijk beter gehandhaafd worden en dus ook het grondwater niveau…!!

Uiteindelijk streven de werkgroep wateroverlast van de BAH, samen met de gemeente Almere en het Waterschap Zuiderzeeland, naar een merkbare vermindering van wateroverlast door extreme hoeveelheden hemelwater in onze wijken als gevolg van de klimaatverandering.