Onderhoud drainage houtwallen Fase A en Fase B

Op 2 en 3 mei 2018 heeft de firma Knipscheer als aannemer van de gemeente Almere de drainage strings in de houtwallen in Fase A en Fase B en de verzamelleidingen met water onder hoge druk schoongespoeld. Ditmaal voor het eerst, is er getracht deze schoonmaak sessie óók vanaf het begin van elke string uit te voeren in tegenstelling tot slechts het spoelen vanuit de verzamel kolk, hetgeen in het verleden werd gedaan. Dit dan uitsluitend in Fase B, omdat daar op die begin locatie zgn. doorspoel putjes zijn geïnstalleerd. Fase A heeft deze putjes niet.

Helaas is geconstateerd dat in praktisch elke drainagestring in de houtwallen van Fase A en Fase B blokkades aanwezig zijn, zodat niet de gehele lengte van de string doorgespoeld kon worden. Dit betekent niet per se dat er géén water door de drainage buis loopt echter, de verplaatsingscapaciteit wordt hierdoor wel verminderd. Uit deze sessie is naar voren gekomen dat de verzamelleiding ten oosten van Fase B onderbroken is. Met andere woorden, een deel van het drainagewater loopt af in de Watersnipsloot en het andere in waterberging het Zwaanswater. Omdat de verzamelleiding in Fase A, maar ook die in Fase B in het openbaar terrein liggen, zijn we met de gemeente Almere overeengekomen dat beide verzamelleidingen voortaan onder het onderhoudsstramien vallen van alle drainage liggend in het openbaar terrein.

Groenstrook tussen houtwal en Zwaansvijver Fase C

Om een einde te maken aan de plassen op het fietspad heeft de gemeente Almere op verzoek van de BAH besloten om naast het fietspad aan de houtwalzijde drainage met afloop naar de vijver aan te leggen. Het afschrapen van de grasstrook aan de vijverzijde is achteraf niet toereikend gebleken voor de afvoer van hemelwater op de verharding noch voor het water in de grasstrook langs het fietspad.

Onderhoud aan waterlopen

Het Waterschap Zuiderzeeland zal tegen het einde van dit jaar baggerwerkzaamheden laten uitvoeren ten einde de afvoercapaciteit voor het hemelwater uit de waterberging op het gewenste peil te houden. Tevens heeft de gemeente Almere ons toegezegd het maaibeleid voor het riet langs alle belangrijke waterlopen van het waterberging systeem in Vogelhorst I en II zodanig af te stemmen dat overmatige rietaangroei het normaal en goed functioneren van deze waterlopen niet zal belemmeren.

Hemelwater afvoer systeem

Mede op basis van reguliere gesprekken met de BAH werkgroep wateroverlast heeft de gemeente Almere recentelijk door een ingenieursbureau een onderzoek laten uitvoeren naar de werking en capaciteit van het hemelwater afvoersysteem in een situatie van een buitensporige en  hevige regenval. In dit onderzoek werd specifiek gekeken naar de verwerking van grote hoeveelheden hemelwater welke vanaf daken van huizen en van verhardingen van straten via het afvoersysteem naar de waterberging afgevoerd moet worden.

De conclusie in het rapport van dit onderzoek geeft aan dat de afvoercapaciteit van het hemelwater afvoersysteem, oftewel het regenwaterriool in Vogelhorst, aan de normen voor het verwerken van deze grote hoeveelheden hemelwater voldoet.

Peilbesluit Zwaanswater

Voor het nauwkeuriger handhaven van het peilbesluit voor ALM9, oftewel waterberging het Zwaanswater, ontbreekt nog een essentieel onderdeel in de regelketen. Namelijk de installatie van een overstortput aan de uitgang van de waterberging ter hoogte van de Goudvinklaan in Vogelhorst II. De uitvoering van deze installatie staat gepland voor het jaareinde. Samen met de reeds eerder geïnstalleerde vlotterunit aan de ingang van de waterberging ter hoogte van de Leeuwerikweg, wordt dan een robuuste regeling van het peil van het waterbergingssysteem verkregen.

Eerder dit jaar heeft het waterschap een onderzoek ingesteld om het waterbergingssysteem te toetsen aan de normen en voorwaarden voor een goede werking hiervan in geval van zeer heftige regenval. Mede op basis van deze voornoemde verbeteringen zoals vlotterunit, verwijderen van een duiker met dam, de nieuwe overstort put en het onderhoud aan de waterlopen voldoet de waterberging aan criteria voor het juist en goed verwerken van de hoeveelheid water van toekomstige, hevige regenval met hoge frequentie als gevolg van de klimaatverandering.

Op basis van dit onderzoek en de uitkomsten hiervan, heeft het waterschap besloten het huidig geldende peil van de waterberging van 5,50 meter onder NAP te handhaven.