Het gezegde “langzaam maar zeker” is in het algemeen gesproken absoluut van toepassing op onze Werkgroep. In het afgelopen jaar werden de drainage strings die in of langs de houtwal liggen in Fase A en Fase B nog eens grondig gereinigd door middel van het doorspoelen onder hoge druk. Dit was de laatste keer op kosten van de gemeente Almere. Voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden dient de eigenaar / bewoner dit zelf te regelen. Daar de verzamelleidingen van de drainage strings in Fase A en B in het openbaar terrein liggen, hebben we met de gemeente afgesproken dat deze wel in de toekomst onder het onderhoudsstramien van de gemeente vallen. De oorspronkelijke opzet van de drainage in Fase C en Fase D is per kavel of klusters van kavels uitgelegd en is aangesloten op het hemelwater afvoer welke in elke laan ligt.

Recentelijk werd door de gemeente Almere een uitbreiding van drainage aangelegd in het openbaar terrein langs het fietspad, tussen Fase C en de Zwaansvijver. Dit moet ervoor zorgen dat in de winter het fietspad niet meer ‘onder water’ komt te staan. Na de flinke buien van de afgelopen weken is het fietspad nog steeds zonder plassen, dus dat ziet er veelbelovend uit.

Voor de Werkgroep Waterbeheer is daarmee het hoofdstuk “drainage” in Vogelhorst I afgerond.

Op de korte termijn focust de Werkgroep Waterbeheer zich op het installeren en voltooien van een nieuwe overstortput voor een robuuste regeling voor het oppervlaktewater niveau, vastgelegd in het Peilbesluit voor ALM9. Hiertoe wordt door het Waterschap Zuiderzeeland een overstortput geïnstalleerd ter hoogte van de Goudvinklaan in Vogelhorst 2. Voorts wordt er in het begin van 2019 gebaggerd in de diverse waterlopen van de waterberging in Vogelhorst 1 en 2.