In het bestemmingsplan voor Vogelhorst zijn specifieke gebruiksregels vastgelegd voor de boswallen die bij de meeste kavels de begrenzing vormen naar andere kavels. In artikel 5 van het bestemmingsplan Vogelhorst wordt hier ook uitgebreid op ingegaan.

In Vogelhorst fase A en B zijn de toetsingscriteria instandhouding boswal vastgelegd in een bijlage bij de koopakte.

Toetsingscriteria instandhouding bos- en houtwallen Almeerderhout Fase A & B

  • Het houtwalprofiel, zoals dat ooit is aangelegd, dient in zijn volle breedte te worden gehandhaafd, waarbij rekening zal worden gehouden met de zetting van het profiel. De meest voorkomende houtwallen hebben, aan de basis, een breedte van 8 of 15 meter en een hoogte van 1.10 meter, de taluds hebben een hellingshoek van 1:3.
  • In de houtwal mogen geen bouwwerken worden opgericht, zoals bergingen, dierenverblijven, hekwerken, schuttingen, waslijnen e.d.
  • In de houtwal mogen geen verharding (tegels, klinkers e.d.) of halfverharding (grind, schelpen, slakkenmateriaal, gravel e.d., noch vijverpartijen worden aangebracht.
  • In de houtwal mag geen haagbeplanting (aaneengesloten struiken, al dan niet geschoren) worden geplant, die een afbakening teweegbrengt.
  • De oorspronkelijke inplant en karakter van de houtwal dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.

4 maart 1998