Als het goed is heeft u van de gemeente een uitnodiging gekregen om op dinsdag 31 maart 2015 naar een informatiebijeenkomst te komen over het Omgevingsplan Oosterwold. Het gaat hierbij onder meer om het gebied dat aan de oostelijke kant van de Vogelweg ligt, dus in onze nabije omgeving.

De gemeente is van plan om in Oosterwold kavels te gaan verkopen tegen een zeer lage prijs van € 30,- per m2. In Vogelhorst 2 bijvoorbeeld betaalden de bewoners €390,- per m2, ruim 10 x zoveel. De argumentatie van de gemeente voor deze lage prijs is dat het hier om een agrarisch gebied gaat en dat de bewoners zelf voor de voorzieningen (wegen, riolering, openbaar groen, straatverlichting, elektriciteit etc.) moeten gaan zorgen omdat de gemeente dit niet regelt. Het is maar zeer de vraag of het bouwrijp maken en de aanleg van voorzieningen een dergelijke lage grondprijs rechtvaardigt.