Eén van de prioriteiten voor de aanpak van de wateroverlast is de drainage in de wijk. Langs alle lanen – dus op openbaar terrein – is drainage aanwezig. De afgelopen jaren is het onderhoud achtergebleven met als gevolg mankementen en verstoppingen. De gemeente is nu stap voor stap bezig hier verbetering in aan te brengen. Deze drainage komt uit in de Zwaansvijver midden in de wijk die fungeert als waterberging. Vanuit de Zwaansvijver wordt het water via sloten verder afgevoerd.

Rond de woning, dus op eigen kavel, is de bewoner verantwoordelijk voor het onderhoud van de drainage. Deze drainage heeft een aansluiting op het regenwaterriool in de laan. Ook dit regenwaterriool komt uit in de Zwaansvijver.

De projectontwikkelaar Volker Stevin heeft vlak na de realisatie van Vogelhorst 1 een drainage in de houtwal (Fase A en B) moeten aanleggen en deze loopt uiteindelijk via een verzamelleiding uit in de Zwaansvijver; aangezien de houtwallen door de gemeente als particulier terrein wordt gezien, wordt daaraan geen onderhoud door de gemeente gepleegd. Wel worden de verzamelleidingen tot aan de erfgrens door de gemeente doorgespoeld. Onderhoud aan de drainage in de houtwallen dient door de bewoners / eigenaren te geschieden. In Fase C hebben de kavels individuele drainage en in Fase D kluster drainage. Deze drainage is aangesloten op de regenwater afvoerleiding welke in de straat ligt.

VH1 ( ALM9 ) en VH2 ( ALM8 ) hebben momenteel nog hun eigen oppervlakte water peil resp. NAP -5,50 mtr en NAP -5,50 tot -5,90 mtr volgens het vigerende Peilbesluit van 2006. Het Waterschap Zuiderzeeland heeft recentelijk aan de BAH reeds toegegeven dat de regeling ( lees handhaving van het Peilbesluit ) van de hoogte van het oppervlakte water node verbetering behoeft…!! Aangezien er een relatie bestaat tussen de hoogte van het grondwater en het oppervlaktewater, is dit een wezenlijk punt van aandacht.