Onderwerpen in dit jaarverslag van de werkgroep waterbeheer: waterhoogtes grondwater, bevers en muskusrat in de wijk,

De werkgroep waterbeheer beschikt over waarnemingen van de wisselingen in hoogte van het grondwater in onze wijk. Over het afgelopen jaar is de waterhoogte van onze hemelwater berging het “Zwaanswater” vrijwel constant gebleven. GrondwatermeterTijdelijke verhogingen van zo’n maximaal 10 centimeter werden gezien. De grondwaterhoogte daarentegen heeft aanzienlijke fluctuaties laten zien, soms wel in een min/max – bereik van méér dan 100 centimeter. Héél duidelijk kan gezien worden wat de invloeden zijn van een uitzonderlijke droge periode én van een intens natte periode (ontwatering). Óf de wortels van de bomen, struiken en planten in onze tuinen hebben het moeilijk om water op te zuigen, óf ze staan volledig en langdurig in het water. Wanneer dat laatste plaatsvindt, dan infiltreert het hemelwater zeer traag in de kleilaag van de “Zuiderzee-bodem” welke dan, alreeds door het vele eerder gevallen hemelwater, verzadigd is geraakt. Onze tuinen hebben een slecht waterdoorlatende kleilaag variërend van 30 tot 50 centimeter. De zandlaag, waarop de betonnen heipalen staan, ligt gemiddeld zo’n zes meter onder het maaiveld. Gemiddeld staat de hoogte van het grondwater enkele tientallen centimeters lager dan het maaiveld van de tuin (bolling). Het waterschap Zuiderzeeland hanteert normen voor de drooglegging. Dat is het verschil in hoogte tussen het maaiveld en het oppervlaktewater. Het waterschap heeft het Peilbesluit hierop afgestemd.

De voortgaande zetting van de “Zuiderzee-bodem” heeft bodemdaling tot gevolg. De mate van ontwatering heeft mede invloed op de daling. Dat is gezien de bovenvermelde waarnemingen lastig, zo niet onmogelijk aan te sturen (planschade). De bodemdaling voor het gebied Vogelhorst is gemiddeld zo’n centimeter per jaar en naar inschatting zal dat nog voor de komende dertig jaar zo blijven. Ergo, ophogen van de grond, in de tuin en/of rond de woning, zal nodig blijven.

 

Bevers

Er zijn verschillende bewoners die vragen stellen over de aanwezigheid van bevers en over hetgeen zij ruïneren aan bomen langs de oevers van het Zwaanswater. Sommige bewoners vragen zich af of de waterkwaliteit wordt beïnvloed door de aanwezigheid van bevers.

Géén enkele organisatie is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van bevers. Dit zijn wilde dieren, net zoals er ook niemand verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van reeën of vossen.

Bever in Vogelhorst

Bever | Foto: Dennis Rademaker

Voor wat betreft de door de bevers omgehaalde bomen het volgende. Het ligt eraan op welke grond, de geknaagde bomen liggen, de eigenaar van de grond is hier verantwoordelijk voor. Van de Gemeente Almere kregen we het volgende antwoord. De gemeente gaat over het beheer van de bomen en is ook verantwoordelijk voor het verwijderen van de bomen uit de watergangen als dat nodig is voor de doorstroming van het water. Tot nu toe vindt voldoende waterdoorstroming plaats en daarom worden er geen bomen uit het water gehaald. Voor de ecologie zijn de dode bomen prima in het water. Uit onderzoek blijkt dat dood hout in de watergang zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit. Op het dode hout leven slakken en insectenlarven die voedsel zijn voor de vissen. Ook bieden de dode takken een plek voor vissen om te paaien, te schuilen en op te groeien.

De bomen die nu door de bevers worden omgeknaagd zijn niet door de gemeente aangeplant, maar zijn natuurlijk opschot/verjonging. Deze natuurlijke aanvulling op de begroeiing is op deze locatie oogluikend toegestaan. Om deze reden zullen er ook geen nieuwe bomen worden aangeplant.

De wilgen langs het fietspad ten oosten van Fase D werden wél door de gemeente geplaatst en dus kunnen wij hiervoor wel herplaatsing van de afgeknaagde wilg(en) aanvragen. We kunnen niet inschatten of de in het Zwaanswater aanwezige bevers straks de afstand naar de Bult zullen gaan overbruggen om daar bomen, welke niet direct langs een waterloop staan, om te gaan knagen. Het is inderdaad jammer dat er een aantal bomen door de bever sneuvelen. Maar het is onderdeel van de ‘natuur’. Gelukkig doen bevers dat met één bepaald doel, ze willen een ‘dam’ bouwen, dat is hun natuurlijk gedrag. Dus we verwachten niet dat ze bomen in het wilde weg zullen doorknagen, dat doen ze bij hun wateromgeving.

Muskusrat

Muskusrattenbeheer is uitermate nuttig en belangrijk werk, omdat de ratten de oevers met holen en gangen doorboren, waardoor de oevers onacceptabel verzwakt worden.

De werkgroep waterbeheer heeft contact met een medewerker van het waterschap Zuiderzeeland die belast is met het beheer van de oevers van de waterlopen. De muskusrattenvanger is niet zo “blij” met bepaalde bewoners van Vogelhorst. Al verscheidene keren is gebleken dat het door hem uitgezette materiaal om de muskusratten te kunnen vangen werd ontvreemd.