Wat heeft de BAH bij Provinciale Staten bereikt?

Wat wij als BAH hebben bereikt in samenwerking met Stop Windmolens Gooimeer en de online E-petitie (meer dan 1000 handtekeningen in één week) zijn een aantal toevoegingen/ wijzigingen die door de politiek bij de Provinciale Staten (PS) aan het plan gesteld en aangenomen zijn. Dit heten amendementen en moties.

Deze toevoegingen zijn dus geaccepteerd wat in hoofdlijnen in de bullets hieronder is beschreven. Dit onderstaande moet gelezen worden in samenhang met het windplan.

A – 5. Projectgebieden kunnen worden aangepast indien daartoe aantoonbare noodzaak bestaat vanuit doelstellingen vanuit Regioplan, veranderde omstandigheden of veranderde regelgeving en bedrijfseconomische redenen. Bij substantiele wijzigingen dient Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten vooraf geïnformeerd te worden.

A -6 Ruimte te bieden om, bij de uitwerking in de projectfase te komen tot optimalisatie van de windplannen, zoals het verschuiven van een lijnopstelling/ plaatsingszone in relatie tot onduidelijkheid en moeilijke belemmeringen m.b.t. de hoogtebeperkingen van het vliegveld.

B- 5 Het “regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en bijbehorende kaart- beeld met in achtneming van de wijzigingen” staan vermeld, vast te stellen met inachtneming van onderstaande punten: – uitgegaan wordt van een maximale ashoogte van 120 meter met daarbij het maximaal haalbare vermogen per turbine. Indien initiatiefnemers een hogere ashoogte willen voor een hogere Mega Watt dient te worden aangetoond dat het maximaal haalbare vermogen per turbine bij een windmolen met een ashoogte van 120 meter ontoereikend is. – Indien een initiatiefnemer kiest voor windmolens met een tiphoogte van meer dan 145 meter ( ashoogte ongeveer 90 meter) dan verplicht initiatiefnemer zich om op elke windmolen obstakelverlichting te plaatsen waarbij zichtoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook dient initiatiefnemer onderzoek te laten verrichten naar de mate waarin geluidsoverlast, resonantie en trillingen verschillen ten opzichte van een windmolen met een tiphoogte van 145 meter. En alle uit deze wijziging voortvloeiende teksten en bedragen aan te passen.

M-1 dat Windpark Zeewolde Provinciale Staten elk kwartaal informeert over de voortgang van de uitwerking van het regioplan, waarbij ook wordt ingegaan op de participatie va burgers etc. Dit analoog aan de toegezegde (aangepaste) rapportages met betrekking tot nieuwe natuur. Geen nieuwe projectgebieden binnen of buiten de plangrenzen aan te wijzen, maar eerst met Provinciale Staten te overleggen over de wenselijkheid en noodzaak van nieuwe projectplannen.

M- 2 “Samenvattend” – alles in het werk te stellen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om een circulaire met voorrang in werking te laten treden. – De initiatiefnemers van de projectplannen duidelijk te maken dat de hinder van obstakelverlichting moet worden geminimaliseerd door het toepassen van maatwerkoplossingen, waarbij de verlichting vanaf de grond zo min mogelijk waarneembaar is.