In mei en juni 2019 heeft de Belangenvereniging Almere Hout (BAH) een enquête gehouden onder de bewoners van Almere Hout. Het doel van de enquête was om van zoveel mogelijk bewoners te horen wat er leeft in de wijk en over welke onderwerpen er door de BAH gesproken moet worden met de gemeente en andere overheden. Er zijn vragen gesteld over het woongenot, over voorzieningen in de wijk, over het onderhoud van het groen, de wandel- en fietspaden, wateroverlast, veiligheid, openbaar vervoer.  Veel bewoners hebben een toelichting gegeven of een opmerking geplaatst. 128 bewoners hebben de enquête ingevuld, waarvan 59% van deze respondenten lid is van de BAH. Al met al een mooie response!

Wat uit de antwoorden naar voren komt is de zeer positieve waardering van het woongenot in de wijk. 89% van de respondenten geeft hieraan een acht of hoger! Het wonen en de voorzieningen voor kinderen in de wijk scoort lager, slechts 72% geeft een zes of hoger. Opmerkelijk is ook dat meer dan 30% van de respondenten de wens uitspreken voor een buurtwinkel/bakker c.q. supermarkt in de nabije omgeving.

De antwoorden op de enquête zijn samengevat in dit document te lezen.

Kinderen in de wijk

Op de vraag hoe het is voor kinderen in de wijk waren de reacties zeer verschillend. Duidelijk is wel dat met enkele verbeteringen het woonklimaat voor kinderen flink kan verbeteren. Het moderniseren van speeltuin(en) en beter openbaar vervoer werd veelvuldig genoemd. Het recente initiatief om kinderen met elkaar in contact te brengen werd door diverse respondenten als positief punt genoemd.

Supermarkt

Een gegeven in onze wijk is het ontbreken van voorzieningen. Dit erkennen veel respondenten ook en vinden het ook passen bij een groene, rustige wijk. Toch heeft meer dan 30% van de respondenten de wens uitgesproken voor een buurtwinkel / bakker c.q. supermarkt in de nabije omgeving.

Groenonderhoud

Voor het groenonderhoud geeft 76% van de respondenten de gemeente een voldoende. De toegepaste wijze van onderhoud waarbij eens in de paar jaar de bomen en struiken rigoureus gekortwiekt worden kan bij veel respondenten niet door de beugel.

Het groenonderhoud vindt te weinig plaats en als er onderhoud wordt gedaan is dit ondeskundig en te rigoureus (kappen van bomen langs de Nachtegaallaan en in de houtwallen). Ondanks dat er onderhoud is gedaan aan een aantal schelpenpaden zijn er veel opmerkingen gemaakt over het gebrekkige en onderhoud ervan en het niet renoveren van enkele veel gebruikte schelpenpaden. Wat betreft het participeren in het onderhouden van de wijk: al bijna 60% van de bewoners doet het onderhoud aan de groenstrook voor het huis zelf, en nog eens 25% wil dit eventueel ook wel zelf gaan doen. Een kwart van de bewoners is bereid om mee te werken aan gezamenlijk onderhoud door bewoners in de hele wijk.

Wandel en fietspaden en bestrating

Op dit onderwerp was de feedback verschillend, maar geconcludeerd mag worden dat ongeveer 1/3 van de respondenten niet tevreden is over de kwaliteit van de ‘infrastructuur’. Enkele van de ontvangen opmerkingen: het trottoir langs de Nachtegaallaan is te smal, de trottoirs zijn verzakt en bewoners laten de heggen van hun tuin te veel over het troittoir groeien. Ook voelen bewoners zich niet prettig bij de (te) hoge snelheden die er worden gereden op de Nachtegaallaan.

De kwaliteit van het wegdek van de Watersnipweg, Leeuwerikweg en Kievitsweg is zeer slecht, de gemeente reageert niet op klachten van bewoners. Er wordt een fietspad gemist langs de Kievitsweg (route richting Almere Buiten) en Watersnipweg; (route richting Almere Stad). Verlichting langs de fietspaden ontbreekt.

Overlast in de wijk (rommel, andere overlast, geluid)

Een heel divers onderwerp met een veelheid aan reacties. Wat duidelijk naar voren komt is dat de verstedelijking van de omgeving van Almere Hout zijn effecten heeft. Meer verkeer in de omgeving bijvoorbeeld. Als positief punt komt hier naar voren dat de toegenomen verstedelijking ook tot verbeteringen in de voorzieningen kan leiden waar toch meer vraag naar lijkt te komen. Maar ook overlast waar bewoners met elkaar iets aan kunnen doen. Zo werd door diverse respondenten de overlast van hoveniers genoemd die veelal met luidruchtige heggenscharen, motorzagen en bladblazers de tuinen opknappen.

Wateroverlast

Bij dit onderwerp is een duidelijke trend dat de overlast afneemt. Dit stemt de werkgroep water van de BAH tot tevredenheid omdat hieruit blijkt dat de inspanningen tot resultaat leiden. Door het op het juiste peil handhaven van de waterstand in de omgeving en het verbeterde onderhoud van de drainage is het niveau van het grondwater de afgelopen twee jaar op het juiste niveau in de wijk gekomen.

Buurtpreventie en veiligheid

Meer dan 90% van de respondenten voelt zich veilig in de wijk. 94,5% van de respondenten doet mee aan buurtpreventie via Nextdoor en/of WhatsApp. Na de ‘inbraakgolf’ in 2016 is duidelijk merkbaar in de buurt dat de alertheid van bewoners is toegenomen en het aantal (woning)inbraken gering is.

Openbaar vervoer

Bijna 30% van de respondenten en/of hun gezinsleden maken gebruik van het openbaar vervoer. Een veel geplaatste opmerking is dat de frequentie hiervan als onvoldoende wordt ervaren. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan meer van het openbaar vervoer gebruik te gaan maken als de frequentie beter aansluit bij de vraag.

De Belangenvereniging Almere Hout gaat de antwoorden nader bestuderen. Op de ledenvergadering op 2 oktober 2019 zal de enquête met leden van de BAH in meer detail worden besproken. Ook zal dan worden overlegd welke onderwerpen voor nader onderzoek en actie in aanmerking komen.