Jaarverslag 2017

Inleiding

Er is alweer een jaar voorbij. Een jaar waarin veel is gebeurd met zowel onze belangenvereniging (BAH) als met onze buurt. Aan het begin van het nieuwe jaar is het altijd een mooi moment om even stil te staan bij het afgelopen jaar en vooral ook om vooruit te kijken naar het volgende jaar.

Wat is er in 2017 allemaal gebeurd en wat verwachten we voor 2018?  Allereerst heeft de BAH, om in Vogelhorst op meerdere gebieden met de nodige deskundigheid actief te kunnen zijn, zich in 2017 beter georganiseerd. De website werd verbeterd om de communicatie met de achterban en geïnteresseerden in onze wijk te verbeteren. En er kwamen werkgroepen met specialismen, zoals groenvoorziening, wateroverlast, kavelpromotie Vogelhorst 2, Archeologisch gebied, buurtpreventie, windmolens en luchthaven Lelystad. Ook in 2018 zullen de werkgroepen actief blijven op bovenstaande gebieden.

Wellicht nog belangrijker is het feit dat 2017 de boeken in zal gaan als het jaar van de ommekeer in Vogelhorst 2. Acht jaar geleden werden de eerste woningen in Vogelhorst 2 gebouwd en daarna is er maar heel weinig gebeurd. De verkoop stond stil en de wijk werd niet afgebouwd. Afgelopen jaar is dat allemaal veranderd. Sinds het begin van Vogelhorst 2 is er niet meer zoveel interesse in kavels geweest. Natuurlijk heeft dat te maken met het toegenomen consumentenvertrouwen in Nederland maar ook heeft meegespeeld dat de gemeente samen met de BAH het afgelopen jaar veel aan verkooppromotie heeft gedaan. Zo vond de Woonexpeditie 2017 plaats op 14 oktober in Vogelhorst 2. Voor 2018 verwachten we dan ook dat de kavelverkoop zich verder zal voortzetten en dat er veel bouwactiviteiten zullen zijn. In 2018 gaat het dus écht gebeuren.

De BAH ziet uit naar het nieuwe jaar 2018 en zal uw belangen verder, in overleg met diverse partijen, blijven behartigen. Een gelukkig nieuwjaar.

Namens de Belangenvereniging Almere Hout (BAH)

Hans van Marlen
Voorzitter

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is €20,- Maak het bedrag over op NL44 TRIO 0338 7457 50 t.n.v. Belangenvereniging Almere Hout (BAH) te Almere en meld je ook aan via de website.

Aanmelden als nieuw lid kan hier.

Samenvatting van de onderwerpen waarmee de BAH actief was in 2017:

Windmolens

De werkgroep windmolens is nadrukkelijk betrokken bij de inspraakprocedure met betrekking tot windpark Zeewolde. Onderdeel van dit windpark is de plaatsing van 17 windmolens langs de A27 met een tiphoogte van 220m op slechts 800-3000 meter van onze wijk. De BAH heeft haar zienswijze ingediend over de te verwachten overlast. Inmiddels buigt de Raad van State zich over de bezwaren en zal medio 2018 uitspraak doen. Lees meer…

Vogelhorst 2

De werkgroep Vogelhorst 2 heeft het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het op de kaart zetten van dit deel van onze wijk. Met de gemeente is van gedachten gewisseld over de voordelen van onze wijk. Dit is als input gebruikt voor de campagne van de gemeente voor de verkoop van kavels in VH2. De Woonexpeditie 2017 was het grote evenement waar kopers werden geïnformeerd. Dit evenement werd gehouden in VH2 en leverde veel bezoekers op. Er is een duidelijke stijging te zien in de verkoop van de kavels en de belangstelling voor Vogelhorst 2. Lees meer…

Wateroverlast

Dit jaar hadden we zowel successen als teleurstellingen in relatie tot de wateroverlast in de wijk. Na het aanbrengen van een nieuwe vlotterunit is het waterpeil van de Zwaansvijver beter te handhaven op het vereiste niveau. Hiermee is al een verbetering opgetreden in het waterpeil in de tuinen. Een dam en duiker bij het Zwaanpad zijn verwijderd, zodat overtollig hemelwater sneller kan worden afgevoerd. In december viel er zoveel regen dat een flink aantal tuinen weer is ondergelopen. Hieruit bleek dat we er nog niet zijn, de werkgroep blijft dus regelmatig in overleg met de gemeente en het waterschap voor het invoeren van verbeteringen in de waterloop. Het nieuwste project is het in kaart brengen van de drainage strings in Fase A en B. Hiervoor is de bewoners aan het begin en einde van de string gevraagd op zoek te gaan naar het putje waarmee de drainage doorgespoten kan worden. Lees meer…

Vliegveld Lelystad

De werkgroep Vliegveld Lelystad volgt de ontwikkelingen van het luchtverkeer boven onze wijk. De uitbreiding van vliegveld Lelystad maakt veel los in Nederland. De BAH volgt deze ontwikkelingen op de voet. Wij merken ook, evenals vele bewoners in de wijk dat het vliegverkeer naar Schiphol boven onze wijk toeneemt. Hierover is contact opgenomen met de gemeente Almere om onze bevindingen en standpunt toe te lichten. Lees meer…

Groen

In 2017 is de werkgroep Groen van start gegaan. Een twaalftal actiepunten is gedefinieerd. Er is een overleg met de gemeente gestart om de kwaliteit van het groenonderhoud in onze wijk te verbeteren. Enige verbetering is reeds te zien maar er zal nog veel overleg nodig zijn. Ook is de discussie met de gemeente opgestart om de schelpenpaden te renoveren. Deze zijn na jarenlange verwaarlozing in het onderhoud bijna niet meer toegankelijk na een flinke regenbui. Onze wijk heeft in het voorjaar ook een bloembollenveldje en wordt de haalbaarheid onderzocht om hanging-baskets aan geselecteerde lantaarnpalen op te hangen. In Vogelhorst 2 is na intensief overleg met de gemeente het onderhoud verbeterd en zijn er beukenhagen langs de Zilvermeeuwlaan geplant. Lees meer…

Buurtpreventie

In 2017 is er vanuit de BAH veel aandacht geweest voor buurtpreventie nadat er in 2016 negen inbraken en drie pogingen tot inbraak in onze wijk hadden plaatsgevonden. Op 9 mei werd een bijeenkomst voor WAAKS buurtpreventiebeheerders uit Vogelhorst georganiseerd bij de politie. In 2017 bleef het aantal woninginbraken beperkt tot drie inbraken en zes pogingen tot inbraak. Sinds maart 2017 waren er alleen nog pogingen tot inbraak, waarbij enkele arrestaties waren. Het is duidelijk dat buurtpreventie en alertheid van bewoners loont. In omliggende wijken nam het aantal woninginbraken toe. Lees meer…

Braambergen

Op 22 mei was de BAH aanwezig bij de bijeenkomst duurzaam stortbeheer op de voormalige stortlocatie Braambergen aan de Kemphaanweg. Wij werden geïnformeerd over de ontwikkelingen en hebben de contacten onderhouden met medewerkers van Afvaldeponie, gemeente en provincie. Lees meer…

Informatie, opmerkingen en/of vragen over het jaarverslag?