Bij de aanpak van de wateroverlast in onze wijk evalueert de werkgroep wateroverlast stap voor stap met de gemeente en het waterschap welke verbeteringen moeten worden gerealiseerd om de waterloop in en om onze wijk op korte termijn te verbeteren én aan te passen aan de in de nabije toekomst te verwachten klimaatveranderingen. Deze aanpak zorgt er ook voor dat de wateroverlast waar diverse bewoners in hun tuin last van hebben minder wordt.

Zo is gebleken dat bij het Zwaanpad de waterloop smaller en smaller wordt door slib, en de rietkragen zo uitbundig groeien dat de doorstroming van het water wordt belemmerd. Dit heeft geleid tot een te hoge waterstand in de Zwaansvijver in Vogelhorst fase 1, met als gevolg een te lage waterstand in Vogelhorst fase 2 waar het overtollige water naartoe stroomt en daar het waterpeil op het juiste niveau moet houden.

Als eerste stap is nu het riet gemaaid en is de waterloop breder gemaakt. Inmiddels heeft de gemeente de volgende stap aangekondigd. Bij bewoners rond het Zwaanpad is een brief bezorgd met de volgende informatie:

De Gemeente Almere en het Waterschap Zuiderzeeland streven naar een structurele verbetering van de watergangen in en om Vogelhorst. Dit wordt gedaan om de waterafvoer onder controle te houden. De aanpassingen zullen positief bijdragen om de effecten en gevolgen van de ervaren klimaatverandering sterk te verminderen.

Zo is recentelijk nog gebleken, dat de duiker in de waterdoorgang van Vogelhorst I naar Vogelhorst II en aan het einde van het Zwaanspad, regelmatig verstopt raakt door drijfvuil en rietaangroei. Deze verstopping verstoort de doorstroming van het water naar Vogelhorst II en uiteindelijk naar de Kievitstocht. Het gevolg hiervan is dat het waterniveau in de watergangen door Vogelhorst II veel te laag komt te staan.

In nauw overleg met de werkgroep wateroverlast van de BAH (Belangenvereniging Almere Hout), willen de Gemeente Almere en het Waterschap Zuiderzeeland deze duiker en dam verwijderen.

Hierdoor zal het water beter doorstromen en het niveau van de watergangen in overeenstemming met het Peilbesluit  beter gehandhaafd worden. Het nabijgelegen bruggetje tussen Fase B en Fase D blijft bestaan en kan gebruikt worden door zowel voetgangers als fietsers.

De brief is via onderstaande link te downloaden