Jaarverslag 2021

Inleiding

Helaas hebben we ook in 2021 nog met de pandemie te maken gehad maar ondanks dat, lukt het wel om op 29 september 2021 een ALV te houden en elkaar live te spreken.

Tijdens de pandemie was het lastig of onmogelijk om fysieke afspraken te maken. Toch heeft de BAH ook in 2021 weer veel bereikt en hebben de werkgroepen hun werkzaamheden prima voort kunnen zetten.

Tijdens de ALV is Bas Stam als nieuwe voorzitter benoemd. Hans van Marlen heeft na 6,5 jaar voorzitterschap besloten te stoppen om meer tijd te kunnen besteden aan hobby’s en andere werkzaamheden als vrijwilliger. Het bestuur en actieve leden bedankten Hans voor zijn enorme inzet en toewijding voor onze vereniging.

Park Vogelhorst is gerealiseerd met fiets- en voetpaden en zitbakjes. Het groen is bijzonder ingericht met fruitbomen, notenbomen en bessenstruiken, een eetbaar landschap dus. Er zijn diverse subsidies aangevraagd en verstrekt voor o.a. een beeld en informatiedragers in Park Vogelhorst, burendag met de opening van de pluktuinen. Zo is de werkgroep groen actief geweest om met vrijwillige inzet de berenklauw te bestrijden en zijn diverse initiatieven gestart om samen met bewoners met groen bezig te zijn zoals o.a. het aanplanten van 400 boompjes in de bosstrook langs het Meerkoetpad. Dat is ook nog eens een leuke manier om je (nieuwe) buren te ontmoeten.

Er is een update gegeven over vlieghinder vanwege de uitbreiding van Lelystad airport, hier gaat het nieuwe kabinet zich over buigen. De luchtvaartnota 2020-2050 is controversieel verklaard. Er komt een herziening van het luchtruim en het RIVM doet momenteel onderzoek naar fijnstof rond Schiphol. Voor onze wijk is dit onderwerp van belang vanwege de naderingsroutes nabij de A27.

In Vogelhorst 2 Zuid zijn nagenoeg alle kavels verkocht en zelfbouwers zijn druk aan de slag. In het najaar is de gemeente gestart met de definitieve aanleg van de woonlanen. Omdat er nog enorme vraag naar zelfbouw is en financiering nog steeds gunstig, heeft de BAH aan de gemeente gevraagd om ook Vogelhorst 2 Noord uit te geven. Echter is naar voren gekomen dat de gemeente met een projectontwikkelaar in gesprek is gegaan om een bouwclaim uit het verleden in te vullen. De werkgroep VH2 is met de politiek in gesprek over de uitstraling en kenmerken van de wijk die ook voor het te ontwikkelen deel zouden moeten gelden.

Bij verkeer&vervoer is gesproken over de busverbindingen van onze wijk en op welke wijze inspraak en aandacht mogelijk is om deze te verbeteren.

De werkgroep windmolens heeft terug geblikt op het in aanbouw zijnde WPZ park en nieuwe initiatieven langs de Gooimeerdijk waar tegen bezwaar is gemaakt. De werkgroep werkt samen met andere bewonersverenigingen en blijft in overleg om de consequenties van deze grote windmolens aan de orde te stellen en de belangen van onze wijk te behartigen.

De werkgroep veiligheid heeft een update gegeven van de whatsapp alarmgroepen en aangegeven waar verbetering nodig is.

Tot slot is tijdens de rondvraag nog gesproken over actualiteiten en behoefte aan enquêtes. Tevens is de oproep gedaan of er nog leden zijn die actie willen deelnemen in de verschillende werkgroepen. 

De BAH wil ook in 2022 actief blijven met de volgende speerpunten:

 • Definitieve inrichting Vogelhorst 2 Zuid
 • Verbeteren groenonderhoud in Vogelhorst 1
 • Verbeteren verbindingen openbaar vervoer en veiligheid toegangswegen
 • Ontwikkeling Vogelhorst 2 Noord
 • AED’s plaatsen in Vogelhorst 2

Het financieel verslag is beschikbaar voor leden via de ledenpagina.

Tenslotte wensen wij u allen een goede gezondheid toe, let een beetje op elkaar en blijf gezond.

Namens de Belangenvereniging Almere Hout (BAH)

Het bestuur

 

Villapark Vogelhorst
Villapark Vogelhorst

Beter OV!

Help mee het Openbaar Vervoer naar Vogelhorst te verbeteren door de OV vragenlijst in te vullen.

Lidmaatschap

De contributie bedraagt €20,-

Ons rekeningnummer is NL44 TRIO 0338 7457 50 t.n.v. Belangenvereniging Almere Hout (BAH) te Almere.

Lid worden? Aanmelden als nieuw lid kan hier.

Samenvatting van de onderwerpen waarmee de BAH actief was in 2021:

Aanleg bestrating Vogelhorst 2

De gemeente gaat de definitieve bestrating en inrichting van de woonlanen in Vogelhorst 2 aanleggen.

Na een lange periode wordt het wachten beloond. Vrijwel alle kavels in Vogelhorst 2 zijn verkocht en de meeste woningen zijn gebouwd, daarom gaat de gemeente nu de definitieve bestrating en inrichting aanbrengen.

In onderstaande fragmenten ziet u een technische inrichtingstekening waarop staat aangegeven hoe de woonlanen worden ingericht. Zo komen er groenstroken, worden bomen en struiken geplant. De bestrating bestaat uit keramische klinkers zoals deze eerder in de Pauwlaan zijn gebruikt.

Zowel in de woonlanen als in de hoofdlaan Zilvermeeuwlaan worden verkeersdrempels aangelegd. Zowel de beplanting als de drempels zullen als laatste worden aangebracht.

In de Zilvermeeuwlaan wordt een voetpad aangelegd aan de noordzijde met de even huisnummers.

De gemeente informeert over tijdelijke afsluiting of omleiding.

Hieronder het noordelijke fragment tot aan de vijver met het overzicht van de woonlanen.

Hieronder het zuidelijke fragment to aan de brug.

Kruising Parelduikerlaan

Kruising Kramsvogellaan

Kruising Spreeuwlaan

Zomertortellaan

Draaikom Kramsvogellaan

Draaikom Spreeuwlaan

Einde Zeearendlaan

Profiel Zilvermeeuwlaan met voetpad

Profiel tussenlanen

Om te berijpen wat de aanduidingen in de tekeningen betekenen, is er een legenda. De bestrating wordt net zo uitgevoerd als in de Pauwlaan is gedaan, in de hoofdlaan en dwarslanen zullen wel kolken komen om hemelwater af te kunnen voeren.

Groene speld voor Marcelina Veth

Marcelina Veth heeft op 3 juli jl. van Wethouder Jan Hoek de Groen Speld ontvangen. De Groene Speld wordt elk jaar uitgereikt aan bewoners die zich inzetten om de stad en/of hun wijk mooier en groener te maken. De ” stekkentuin” is bijvoorbeeld een idee van Marcelina. Marcelina is ook de organisator van activiteiten zoals ” NL Doet” en ” Tegel eruit en plantje erin” . Zij is ook actief op Nextdoor en informeert de buurt regelmatig over allerlei zaken die van belang zijn voor onze wijk. Wij willen Marcelina van harte feliciteren met deze welverdiende waardering!

Werkzaamheden riool

De gemeente Almere gaat voor de zomervakantie 2021 (bouwvak periode) een rioolpersleiding aanleggen langs de volgende wegen:

Goudplevierweg
Kievitsweg
Vogeldreef
Goudvinklaan (tot aan het gemaal)
Paradijsvogelweg

De persleiding wordt aangelegd om enerzijds rioolwater vanaf het gebied boven de Goudplevierweg te kunnen afvoeren via gemaal Vogelhorst en anderzijds een huidige persleiding te vervangen die de Prieelvogelweg koppelt met Vogelhorst.

De gemeente geeft aan dat er geen overlast zal worden veroorzaakt.

Help mee met werkgroep Groen

Doe mee met de Belangenvereniging Vogelhorst Almere Hout (BAH)!
Bent u nieuw in onze mooie wijk, neem dan eens een kijkje op de website van de Belangenvereniging, www.bah-almerehout.nl, en lees wat wij doen voor de wijk.

Als u al langer in Vogelhorst woont, kent u ons vast en zeker.

De Belangenvereniging hecht er veel waarde aan om zoveel mogelijk bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk te betrekken. Zo heeft u wellicht bepaalde kennis van zaken die erg nuttig kan zijn voor het algemeen wijkbelang of heeft u interesse om een aantal zaken in de wijk te verbeteren. Als u denkt iets te kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen in de wijk of als u wellicht ideeën heeft hoe het woonklimaat in de wijk nog verder kan worden verbeterd, dan horen wij graag van u.

Door lid te worden van de belangenvereniging ondersteunt u de activiteiten van de belangenvereniging, u bent al lid voor € 20,- per jaar!

Aanmelden kunt u via de website www.bah-almerehout.nl/lidmaatschap

Werkgroepen van de Belangenvereniging Vogelhorst Almere Hout
We hebben werkgroepen waarin een aantal actieve leden zich bezighouden met specifieke onderwerpen in onze wijk zoals:

 • Groen
 • Waterbeheer
 • De ontwikkeling van Vogelhorst 2
 • Verkeer en openbaar vervoer
 • Buurtpreventie

De werkgroep Groen heeft een aantal vaste leden welke worden ondersteund door wijkbewoners bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld het snoeien van de wilde Clematis. Ook wordt de werkgroep Groen ondersteund en geïnspireerd door de Groene Buur en Almere Groen & Gezond.

De werkgroep Groen heeft regelmatig contact met de gemeente Almere en Staatsbosbeheer over het groenbeheer in en rond onze wijk. Maar de gemeente kan het niet alleen. Daarom gaat de werkgroep ieder eerste weekend van de maand, activiteiten organiseren om samen met de wijkbewoners “kleine” projecten op te pakken. Wij denken dan aan:

 • Afvalperron schoonmaken
 • Bankjes-eiland opknappen
 • Perkje grasveld (kleine stekkentuin maken)
 • Stekkentuin aanleggen langs fietspad
 • Bijenlint zaaien
 • Wilde Clematis (bosrank) verwijderen-doorlopend
 • Berenklauw verwijderen-doorlopend
 • Olifantenpaden aanleggen

En er kunnen natuurlijk altijd ideeën toegevoegd worden.

De activiteiten zullen worden gecommuniceerd via Nextdoor, Facebook en via de publicatieborden. Ook actief lid worden? Dan graag aanmelden via e-mail: werkgroep-groen@bah-almerehout.nl

Op dit moment is de werkgroep bezig met het nieuwe park Vogelhorst, bij vuurplaats de Bult. De werkgroep houdt de vinger aan de pols bij de aanleg van het park. Verder heeft de werkgroep subsidie bij de provincie aangevraagd voor een kunstwerk dat de vindplaats markeert en tevens voor het plaatsen van bankjes. Bij de gemeente Almere is budget aangevraagd voor een informatiebord. De bouwtekening van dit bord is door een bewoner van Vogelhorst gemaakt.

Doe actief mee met de werkgroep Groen!!
en houd de informatiekanalen in de gaten.

Bosrank verwijderd

7 maart hebben ongeveer 20 bewoners uit Vogelhorst de woekerende bosrank uit de boswal grenzend aan het nieuwe Park De Bult in Vogelhorst verwijderd. We doen dit omdat de woekerende bosrank de bomen verstikt.
Bomen verzwakken en gaan uiteindelijk dood omdat ze geen licht meer krijgen. De verwijderde planten zijn op een stapel verzameld die door de gemeente wordt opgehaald.

In een paar uur tijd verzetten we veel werk en het is ook nog gezellig. Wil je er een volgende keer bij zijn? Stuur dan een bericht via het contactformulier.

Speeltuin

In Vogelhorst II stond al jaren een “verdwaald” speeltoestel aan het einde van de Zilvermeeuwlaan. Door alle bouwwerkzaamheden is dit nu geen veilige of leuke locatie voor kinderen om te spelen. Daarom is het speeltoestel vernieuwd en verplaatst naar de speeltuin tussen Vogelhorst I en II. 

In Vogelhorst II is bij het inrichtingsplan wel rekening gehouden met een nieuwe speellocatie. Samen met de gemeente overleggen we over een speellocatie in Vogelhorst II en hoe daar weer een leuke speelplek kan komen zodra de bouwwerkzaamheden klaar zijn en spelen weer veilig is.

Lees meer…

Schaapskudde weer terug

Begin april keert schaapskudde Almere Hout weer terug naar het graas gebied in onze wijk.
De kudde zal weer uitgebreid zijn met wat lammetjes. Schaapsherder Loni Verkerk woont in Vogelhorst en zij heeft er dit jaar voor gekozen om raszuiver te fokken, dus Lees meer…

Park De Bult bijna klaar!

Park De Bult nadert de voltooiing!
Zoals u wellicht al heeft gezien wordt er hard gewerkt om de laatste werkzaamheden aan Park De Bult af te maken.
Vrijwel alle bomen zijn inmiddels aangeplant. Het aanplanten van heesters, bessenstruiken, het inzaaien van gras en de aanleg van de schelpenpaden  zal dit voorjaar worden afgerond. De ‘vuurplaats’ wordt ingericht met zitelementen, bloembollen en wilde bloemen. Het fietspad is aangelegd en veel bewoners gebruiken het park al om te wandelen. Deze zomer zal Park De Bult klaar zijn.
Lees meer…

Informatie, opmerkingen en/of vragen over het jaarverslag?