Werkgroep Groen

De werkgroep groen heeft zich ten doel gesteld toe te zien op het groenbeheer in de wijk vanuit bewoners standpunt. De werkgroep heeft contacten met de Gemeente Almere en met de boswachters van Staatsbosbeheer.

Wil je bepaalde situaties laten oplossen? Dan is het verstandig eerst altijd zelf een melding openbare ruimte te doen bij de gemeente.  Als de melding niet wordt opgelost kun je de werkgroep groen informeren. Waar de meldingen van een enkele inwoner in ingewikkelde situaties nog wel eens tussen wal en schip kunnen vallen, kan de werkgroep groen door reguliere contacten met de gemeente en Staatsbosbeheer de aandacht vestigen op structurele problemen, en met krachtige argumenten komen dankzij de feedback en ervaring van de bewoners.

Het werkgebied van de werkgroep is Vogelhorst 1 en 2) en het groen/bosgebied rond onze wijk tussen de Hoge Vaart, de golfbaan, de Vogelweg, Kievitsweg.

 

Taken:

  • Toezien op het onderhoud en beheer van het groen, paden en lanen in en om Vogelhorst 1 en 2 door de gemeente Almere. Samenwerken met de gemeente door met ideeën, wensen en informatie in gesprek te gaan en zonodig ondernemen van actie ten aanzien van het groenbeheer.
  • Toezien op het groen- en faunabeheer door Staatsbosbeheer.
  • Vergroening Vogelhorst 2 en behoud van de strook agrarisch direct grenzend aan Vogelhorst 2 (langs de Kievitsweg) zoals vastgelegd in het bestemmingsplan.
  • Behoud van de boswallen als karakteristiek element van Vogelhorst 1. De boswallen zorgen voor privacy en het groene karakter van de wijk.
  • Contacten onderhouden met gemeente en boswachters Staatsbosbeheer.

Actiepunten

HET BOS

Toegankelijkheid van het bos in en rond onze wijk.

GROENONDERHOUD

Beheersbaar maken van berenklauw en slingerplant die bomen en struiken verstikt.

SCHAPEN

De ontwikkeling rond de schapen in de wijk als onderdeel van het groenbeheer.

PADEN

Schelpenpaden. Herstel (kuilen ophogen) én op een aantal plaatsen verbreden van het schelpenpad.

NACHTEGAALLAAN

Voetpaden toegankelijk en bruikbaar maken voor wandelaars/kinderwagens/rolstoelers. Herstel stoep.

NACHTEGAALLAAN

Aanzicht, beheer van de boswal langs de laan, teveel onkruid in het zicht in de groenstrook. Snoeien begroeiïng.

PADEN

Wandelpaden herstellen.

PADEN

Ruiterpaden herstellen.

BOMEN EN STRUIKEN

Herplant van bomen en struiken langs vijverpartijen ingeval van kap. Ook langs delen van de Hoge Vaart.

BOMEN EN STRUIKEN

Herplant en verduurzamen van de bosstroken in en rond onze wijk. Behoud en/of herstel van de Boswallen in de wijk.

GROENAFVAL

Communicatie over de groenafval-korven (gemeente communiceert onduidelijk over plaatsen en weer weghalen).

GROENONDERHOUD

Onderhoud en onkruidvrij houden van openbare parkeerplaatsen langs de openbare weg.

Boswallen in Vogelhorst

Boswallen in Vogelhorst

In het bestemmingsplan voor Vogelhorst zijn specifieke gebruiksregels vastgelegd voor de boswallen die bij de meeste kavels de begrenzing vormen naar andere kavels. In artikel 5 van het bestemmingsplan Vogelhorst wordt hier ook uitgebreid op ingegaan. In Vogelhorst...

Lees meer
Schapen op proef

Schapen op proef

Zaterdag 10 juni arriveerde de eerste schaapskudde in Almere Hout - Vogelhorst. Ze ondernamen de reis vanuit Almere Haven om aanwezig te zijn bij het buurtfeest in Vogelhorst. Meteen een mooie proef om te kijken of ze in de nabije toekomst hier kunnen komen wonen en...

Lees meer

Bericht voor de werkgroep groen

BAH

Belangenvereniging Almere Hout is in 1995 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van Almere Hout in zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn in de wijk en naaste omgeving.

CONTACT

Neem contact op met de BAH